Algemene voorwaarden

 

Roots is niet verantwoordelijk voor druk- zet- of typefouten. Roots is niet gebonden aan het uitvoeren van opdrachten tegen verkeerd weergegeven tarieven en/ of voorwaarden. Alle schriftelijk vastgestelde afspraken welke afwijken van deze voorwaarden, gaan voor op deze algemene voorwaarden.

Artikel 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
– diensten: alle door opdrachtnemer aan de opdrachtgever geleverde producten en diensten waaronder coaching, training, en energiewerk en andere vormen van begeleiding, dan wel advisering, alsmede alle andere ten behoeve van de opdrachtgever verrichte werkzaamheden van welke aard dan ook, uitgevoerd in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever zijn verricht.
 – opdrachtgever: de persoon, onderneming of instantie die de opdracht voor de diensten verstrekt, en/of indien van toepassing, de persoon die deelneemt aan begeleiding/ een begeleidingstraject op het gebied van coaching, training, meditatie, yoga of aanverwante diensten.
– opdrachtnemer: Roots, KvK nr.: 91420229, die deze algemene voorwaarden hanteert voor het aanbieden van diensten.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij opdrachtnemer diensten aanbiedt of levert. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Niet alleen opdrachtnemer maar ook alle personen of ondernemingen die bij de uitvoering van enige opdracht voor de opdrachtgever zijn betrokken, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de opdrachtgever. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtgever en opdrachtnemer treden alsdan in overleg om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling overeen te komen, zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.

 

Artikel 3. Offertes

 1. De door opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend; in de offerte wordt de datum genoemd tot wanneer deze offerte geldig is, met een maximum van 30 dagen. Opdrachtnemer is slechts aan een offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen de in de offerte aangegeven termijn zonder voorbehoud of wijziging wordt bevestigd, inclusief een schriftelijke bevestiging van de acceptatie van deze algemene voorwaarden.
 2. Offertes zijn gebaseerd op de door opdrachtgever aan opdrachtnemer verstrekte informatie. Opdrachtnemer mag uitgaan van de juistheid hiervan en zal zijn aanbieding hierop baseren.
 3. Van de door opdrachtnemer gedane offertes kunnen deel uit maken; ontwerpen, tekeningen, modellen, monsters, beschrijvingen, wetenschappelijke enquêtes, afbeeldingen, bijlagen en andere bescheiden die onderdeel zijn van de samenwerking. Dit alles blijft, evenals door opdrachtnemer in dit verband gemaakte gereedschappen, eigendom van opdrachtnemer, moet op verzoek aan opdrachtnemer worden teruggegeven en mag zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd en/of aan derden worden verspreid.

 

Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van de offerte door opdrachtgever als bedoeld in de laatste volzin van artikel 3 lid 1. Voorts komt de overeenkomst tot stand indien opdrachtnemer een tussen opdrachtgever en opdrachtnemer gemaakte afspraak schriftelijk bevestigt of indien opdrachtnemer indien de opdrachtnemer een aanvang maakt met de door de opdrachtgever middels de opdrachtbevestiging opgedragen werkzaamheden.
 2. Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen gemaakt en/of gedaan door opdrachtnemer en/of door personen die als vertegenwoordiger optreden, binden opdrachtnemer alleen indien deze afspraken en/of toezeggingen door hiertoe bevoegde personen schriftelijk zijn bevestigd.

 

Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Een bindende overeenkomst conform artikel 3 houdt voor de opdrachtnemer een inspanningsverplichting in en expliciet geen resultaatsverplichting. Opdrachtnemer is gehouden de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten in redelijkheid aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/ of onvolledige gegevens.

 

Artikel 6. Contractduur en opzegging

 1. De overeenkomst eindigt op het moment dat de prestatie is geleverd én beide partijen alle uit de overeenkomstig voortvloeiende verplichtingen zijn nagekomen.

 

Artikel 7. Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen de overeenkomst tijdig en in overleg dienovereenkomstig aanpassen;
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Indien wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal opdrachtnemer de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
 4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal opdrachtnemer daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft, waarna opdrachtgever gehouden is om het gewijzigde honorarium te voldoen.

 

Artikel 8. Geheimhouding

 1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar hebben verkregen. Informatie geldt bij voorbaat als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 

Artikel 9. Intellectuele eigendom

 1. Voor zover auteurs-, merk-, modellen-, handelsnaam-, of andere rechten van intellectuele eigendom berusten op de door opdrachtnemer ter uitvoering van de overeenkomst geleverde diensten, is en blijft opdrachtnemer houder respectievelijk eigenaar van deze rechten. De opdrachtgever mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de opdrachtgever verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-,merk-, model-,handelsnaam-, en andere aanduidingen niet wijzigen of verwijderen en zeker niet verspreiden, publiceren, verkopen, verhuren, bezwaren, wijzigen of verveelvoudigen op welke wijze dan ook.
 2. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om de bij de uitvoering van de werkzaamheden opgedane kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 10. Prijzen en betaling

 1. Het honorarium van opdrachtnemer bestaat tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen uit een vooraf bepaald vast bedrag per prestatie c.q. per geleverde dienst en/of kan worden berekend op basis van uur- of dagtarieven.
 2. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om zonder nadere kennisgeving haar tarieven te wijzigen
 3. Alle honoraria zijn exclusief heffingen van overheidswege zoals omzetbelasting (BTW), alsmede exclusief reis- en andere onkosten ten behoeve van opdrachtgever gemaakt, waaronder begrepen maar niet beperkt tot declaraties ten behoeve van de overeenkomst ingeschakelde derden.
 4. Alle honoraria zijn gebaseerd op de ten tijde van totstandkoming van de overeenkomst geldende kostenfactoren, zoals loonkosten, verzekeringspremies, belastingen en andere heffingen van overheidswege.
 5. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om, indien na de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, maar voor de dag van levering, verhogingen in één of meer van de kostenfactoren optreden, deze verhogingen aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Voorts heeft opdrachtnemer het recht om in een dergelijk geval de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren zonder dat rechtelijke tussenkomst vereist is.
 6. Betaling dient tenzij schriftelijk anders overeengekomen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.
 7. Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, dan is opdrachtnemer gerechtigd alle ten behoeve van de opdrachtgever te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang op te schorten, zonder dat hij daarvoor op enige wijze jegens de opdrachtgever schadeplichtig kan worden gehouden.
 8. Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, dan zal hij in gebreke worden gesteld door opdrachtnemer en zal hij nogmaals in de gelegenheid worden gesteld om de factuur binnen 14 dagen na de vervaldag te voldoen, bij gebreke waarvan opdrachtnemer in verzuim is. In zulk geval is opdrachtnemer gerechtigd om de overeenkomst onmiddellijk te ontbinden, zonder enige aansprakelijkheid jegens opdrachtgever. Opdrachtgever is dan aansprakelijk voor de door opdrachtnemer geleden schade.
 9. Indien er wordt afgesproken dat er door opdrachtgever in termijnen kan worden betaald, dient het volledige bedrag vóór de helft van de duur van de training te worden voldaan mits anders afgesproken.
 10. In geval van betalingsverzuim is de opdrachtgever voorts een vertragingsrente verschuldigd over de openstaande vorderingen gelijk aan de wettelijke rente.
 11. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van opdrachtnemer jegens opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn en daarnaast zal opdrachtnemer gerechtigd zijn om de overeenkomst met opdrachtgever onmiddellijk te ontbinden, zonder enige aansprakelijkheid jegens opdrachtgever.
 12. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 13. Opdrachtnemer is gerechtigd om voor aanvang van haar werkzaamheden betaling (of daarmee gelijk te stellen zekerheid) te eisen, zoals maar niet beperkt tot een door opdrachtgever te voldoen voorschot.
 14. In geval er meerdere opdrachtgevers zijn, is elke opdrachtgever jegens opdrachtnemer hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het totale factuurbedrag in geval de werkzaamheden ten behoeve van al deze opdrachtgevers zijn verricht.

 

Artikel 11. Inschakeling derden
Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd om zonder toestemming van opdrachtgever derden in te schakelen bij de uitvoering van de met opdrachtgever gesloten overeenkomst.

 

Artikel 12. Incassokosten

 1. In geval opdrachtgever in verzuim is, is opdrachtnemer genoodzaakt om zijn vordering langs gerechtelijke weg te incasseren. In dat geval is de opdrachtgever naast de verschuldigde hoofdsom en rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. Daaronder zullen steeds zijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de kosten en honoraria van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten bedraagt tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom.

 

Artikel 13. Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtnemer zal de overeenkomst met opdrachtgever naar beste inzicht en vermogen uitvoeren op basis van een inspanningsverbintenis en uitdrukkelijk niet op basis van een resultaatsverbintenis.
 2. Opdrachtnemer kan door opdrachtgever enkel financieel aansprakelijk worden gesteld voor de door opdrachtgever tijdens een levering van diensten op een door opdrachtnemer verzorgde locatie geleden zaakschade en/of letselschade indien deze toe te rekenen is aan een handelen dan wel nalaten van opdrachtnemer. Opdrachtnemer zal nimmer aansprakelijk zijn voor zoekraken dan wel beschadiging van zaken indien dit niet aan opdrachtnemer toe te rekenen is.
 3. In geval opdrachtnemer aansprakelijk gehouden kan worden overeenkomstig artikel 11.2, dan is aansprakelijkheid van opdrachtnemer (inclusief eventuele werknemers, vennoten en personen waarmee opdrachtnemer een samenwerkingsverband heeft gesloten), wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, of onrechtmatige daad, of gebaseerd op enige andere rechtsgrond, beperkt tot het vergoeden van enkel de directe schade van de opdrachtgever – waaronder uitdrukkelijk niet begrepen immateriële schade en/of bedrijfsschade, met inbegrip van winstderving – beperkt tot het door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van opdrachtnemer te diens zake uitgekeerde bedrag, vermeerderd met haar eigen risico onder die verzekering.
 4. Indien, om welke reden dan ook, geen verzekeringsuitkering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer jegens opdrachtgever beperkt tot het honorarium van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft en in geval dat in rechte geen stand houdt, dan is de maximale aansprakelijkheid van opdrachtnemer gelimiteerd tot een bedrag van 5.000,-.
 5. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk jegens opdrachtgever indien de ontstane schade het gevolg is van een doen of nalaten c.q. onvoorzichtigheid van opdrachtgever of indien opdrachtgever niet de instructies van opdrachtnemer volgt.
 6. Opdrachtnemer is evenmin aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van ondeugdelijkheid van door haar bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensdragers, registers of andere middelen, geen uitgezonderd, noch voor schade die is ontstaan door het onderscheppen door derden van audio- en/of data transmissies van telefoon, fax of e-mail en het mogelijk vervalsen daarvan.
 7. De adviezen die opdrachtnemer verstrekt, zijn vrijblijvend
 8. Indien de werkzaamheden van opdrachtnemer, de verstrekte adviezen daaronder begrepen, niet leiden tot het daarmee door de opdrachtgever beoogde resultaat, is zulks voor risico van de opdrachtgever en is opdrachtnemer daarvoor niet aansprakelijk.
 9. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer in en buiten rechte tegen alle aanspraken van derden die in enig verband staan met de werkzaamheden verricht door opdrachtnemer met betrekking tot het uitvoeren van de overeenkomst.
 10. Bij opdrachten tot bewerking van een bestaand product berust de aansprakelijkheid jegens auteursrechthebbenden steeds bij de opdrachtgever.

 

Artikel 14. Annulering/Beëindiging van de overeenkomst

 1. Opdrachtnemer heeft het recht om zonder opgave van reden een cursus, training, energiewerk, begeleidings-of coaching traject te annuleren of deelname van een opdrachtgever te weigeren dan wel de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan opdrachtnemer betaalde bedrag onder aftrek van reeds gemaakte kosten.
 2. De gesloten overeenkomst kan door de opdrachtnemer met onmiddellijke ingang worden beëindigd indien:
  a) Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, onder curatele wordt gesteld, of aan opdrachtgever surseance van betaling wordt verleend;
  b) Opdrachtgever een rechtspersoon is en die rechtspersoon wordt ontbonden;
  c) Opdrachtnemer na het sluiten van de overeenkomst feiten en of omstandigheden ter ore komen die die haar grond geven te vrezen dat de opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet zal nakomen;
  d) Opdrachtgever zijn bedrijf uitoefent in strijd met (wettelijke) regelingen of overheidsvoorschriften;
  e) Opdrachtgever weigert de door opdrachtnemer gewenste zekerheid te verstrekken;
  f) Opdrachtgever zijn verplichtingen uit de met opdrachtnemer gesloten overeenkomst ook, na daartoe in gebreke te zijn gesteld, niet nakomt.
 3. Indien één van de in lid 2 van dit artikel zich voordoet zijn eventuele vorderingen van opdrachtnemer op opdrachtgever direct opeisbaar.
 4. Opdrachtgever kan, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen en niettegenstaande zoals hier dienaangaande is bepaald, de overeenkomst met opdrachtnemer niet opzeggen, ontbinden of nietig verklaren.
 5. De opdrachtgever van een cursus, training, meditatie, yoga, begeleidings- of coaching traject heeft het recht deelname aan of de opdracht voor een cursus, training, energiewerk, begeleidings- of coaching traject schriftelijk te annuleren. Het is de verantwoordelijkheid van opdrachtgever om zich ervan te vergewissen dat het schrijven ook daadwerkelijk is ontvangen door opdrachtnemer.
 6. Annulering door de opdrachtgever van de opdracht kan tot 4 weken voor aanvang van de cursus, training, energiewerk, begeleidings- of coaching traject kosteloos geschieden, tenzij opdrachtnemer kosten heeft moeten maken ten behoeve van de opdracht welke hij niet meer kosteloos kan annuleren. In zulk geval is opdrachtgever verplicht om deze kosten te voldoen.
 7. Bij annulering binnen 4 weken tot en met 2 weken voor aanvang van cursus, training, energiewerk, begeleidings- of coaching traject is opdrachtnemer gerechtigd om 50% van het bij de opdracht overeengekomen bedrag in rekening te brengen en bij annulering binnen 2 weken het volledige bedrag. Opdrachtgever is in beide gevallen gehouden om ook de door opdrachtnemer ten behoeve van de opdracht gemaakte kosten welke hij niet meer kan terugvorderen van de betreffende derde te vergoeden, zodat opdrachtnemer hier geen enkele kosten voor zal hebben.
 8. In geval de opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer na aanvang van de cursus, training, energiewerk, begeleidings- of coachingstraject de deelname tussentijds beëindigt of daaraan anderszins niet deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling van niet-genoten onderdelen van de cursus, training, meditatie, yoga, begeleidings- of coachingstraject, tenzij de bijzondere omstandigheden van het geval, naar het oordeel van opdrachtnemer, anders rechtvaardigen.
 9. Een individuele cursus, training, energiewerk, begeleidings- of coachingstraject kan niet kosteloos worden afgezegd of verplaatst, tenzij opdrachtnemer hiermee instemt. Bij afzegging of verplaatsing is opdrachtnemer gerechtigd om het volledige tarief dat is afgesproken voor de les/ het gesprek in rekening te brengen. Indien de opdrachtgever dan wel de aangewezen deelnemer niet op het geplande gesprek verschijnt, worden dezelfde tarieven gehanteerd.
 10. Indien door overmacht van opdrachtnemer een opdracht niet op de geplande data kan worden uitgevoerd, wordt de opdrachtgever hierover geïnformeerd. In overleg zullen dan nieuwe data worden bepaald. Verschuiving om deze reden geeft geen recht op annulering of schadevergoeding.
 11. Als één der partijen wezenlijk tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen en na hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichting niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigende partij de tekort komende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.

 

Artikel 15. Annulering van open trainingen

 1. Opdrachtnemer het recht een training op basis van open inschrijving uiterlijk 2 weken voor aanvang te annuleren indien het minimum aantal inschrijvingen vereist voor een goede uitvoering van de training, zulks ter beoordeling van opdrachtnemer, niet worden behaald. Een dergelijke annulering leidt niet tot enige vorm van schadeplichtigheid van opdrachtnemer.
 2. Opdrachtgever kan een (open) training kosteloos annuleren uiterlijk 4 weken voor aanvang van de training. Bij latere annulering dient de opdrachtgever de volledige prijs te voldoen.
 3. Annuleringskosten voor vliegtickets, accommodatie en aanverwante (annulerings)kosten zijn altijd voor rekening van de opdrachtgever.

 

Artikel 16. Annulering van maatwerk (“in-company”) trainingen

 1. Voor “in-company” trainingen geldt dat opdrachtgever in geval van annulering van de training de volgende annuleringskosten verschuldigd is:
  – 8 weken voor de eerste trainingsdatum: 30%
  – 6 weken voor de eerste trainingsdatum: 70%
  – 4 weken voor de eerste trainingsdatum: 100%
 1. Annulering van een training dient schriftelijk te geschieden.
 2. Annuleringskosten voor vliegtickets, accommodatie en aanverwante (annulerings)kosten zijn altijd voor rekening van de opdrachtgever.

 

Artikel 17. Onuitvoerbaarheid van de opdracht

 1. Indien één van de partijen wordt getroffen door een situatie van overmacht zal deze daarvan onmiddellijk mededeling doen aan de andere partij. Partijen zullen in overleg tot een redelijke oplossing trachten te komen.
 2. Opdrachtnemer heeft het recht de overeengekomen werkzaamheden op te schorten indien hij door omstandigheden, welke buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan hij bij het sluiten der overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen.
 3. Stakingen en werkonderbrekingen, weersinvloeden, diefstal of op elke wijze verloren gaan van materialen zijn in ieder geval omstandigheden als in het vorige lid bedoeld.
 4. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding geleden schade.
 5. in geval van onuitvoerbaarheid kan de opdrachtgever de opdrachtnemer niet tot betaling van schadevergoeding (daaronder begrepen, maar niet beperkt tot gemaakte kosten en annuleringskosten voor reis en verblijf) of anderszins ter compensatie aanspreken.

 

Artikel 18. Aantal deelnemers per training

 1. Opdrachtnemer hanteert een maximale groepsgrootte voor de verschillende door haar te verzorgen trainingen. Dit maximum zal bij het sluiten van de overeenkomst aan opdrachtgever kenbaar worden gemaakt.
 2. Opdrachtgever dient uiterlijk een maand voor aanvang van een training schriftelijk het aantal deelnemers door te geven.
 3. Aanmeldingen van deelnemers worden op volgorde van binnenkomst geregistreerd.
 4. In geval van verhindering van een deelnemer blijft opdrachtgever de volledige prijs verschuldigd.
 5. In geval van verhindering van een deelnemer is opdrachtgever gerechtigd een vervanger te sturen. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor deze vervanger te weigeren, indien het kennis- en/of ervaringsniveau onvoldoende aansluiten bij de training en/of groep. Opdrachtgever dient opdrachtnemer van een eventuele vervanging uiterlijk 24 uur voor aanvang van de training op de hoogte te stellen.

 

Artikel 19. Trainingsdata / aantal trainingsdagen

 1. De trainingsdata en het aantal trainingsdagen zullen in overleg met opdrachtgever worden vastgesteld.
 2. Opdrachtnemer is gerechtigd de data en tijden waarop de trainingen worden gegeven uiterlijk 3 weken voor de oorspronkelijke aanvang van de training te wijzigen.

 

Artikel 20. Trainingsmateriaal/trainingslocatie

 1. Op verzoek van de opdrachtgever kan het trainingsmateriaal in de huisstijl van de opdrachtgever worden aangeleverd. De hiervoor gemaakte extra kosten zijn voor rekening van opdrachtgever.
 2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is de opdrachtgever verantwoordelijk voor het verzorgen van een voor de training geschikte locatie. Locatie kosten, reiskosten, overnachtingkosten van deelnemer(s) en trainer(s) van opdrachtnemer zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 3. Annuleringskosten voor vliegtickets, accommodatie en aanverwante annuleringskosten zijn altijd voor rekening van opdrachtgever.

 

Artikel 21. Persoonsgegevens

 1. Opdrachtgever verwerkt persoonsgegevens van opdrachtgever als hij deelneemt aan een training of andere dienst afneemt die door opdrachtnemer wordt aangeboden. De aan opdrachtnemer verstrekte persoonsgegevens in dit kader worden enkel gebruikt voor interne verwerking en ter uitvoering van de onderliggende overeenkomst. Hierbij vindt de verwerking door opdrachtnemer plaats conform de bepalingen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (: AVG).
 2. Indien er voor aanvullende diensten of andere doeleinden dan de uitvoering van de onderliggende overeenkomst persoonsgegevens van opdrachtgever verwerkt worden door opdrachtnemer dan wordt hier voorafgaand aan die verwerking door opdrachtnemer uitdrukkelijk toestemming gevraagd aan opdrachtgever conform de bepalingen uit de AVG.

 

Artikel 22. Eigen risico

 1. Deelname aan activiteiten van de opdrachtnemer, inclusief eventuele sociale programma's, geschiedt geheel voor eigen risico van de opdrachtgever en deelnemer. Opdrachtgever dient dit voor deelname aan de deelnemers kenbaar te maken. De opdrachtnemer kan in geval van letsel nimmer aansprakelijk worden gesteld.
 2. Indien schade ontstaat als gevolg van nalatigheid of opzet door een externe partner van de opdrachtnemer, kan de externe partner door de opdrachtnemer en/of haar klanten aansprakelijk worden gesteld voor aantoonbare schade. In geen geval zal de opdrachtnemer aansprakelijk zijn.

 

Artikel 23. Geluids- en beeldopnamen

1. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om, en opdrachtgever en deelnemer(s) verleent hiervoor bij voorbaat toestemming, tijdens de trainingen en bijeenkomsten geluids- en beeldopname te maken van de deelnemers.

 1. Voorts verleent de opdrachtgever en de deelnemer(s) toestemming aan opdrachtnemer de voornoemde geluids- en beeldopname te gebruiken voor (toekomstige) trainingsdoeleinden, commerciële- en andere promotionele activiteiten of anderszins te delen in het publieke domein.

 

Artikel 24. Procedure bij klachten

 1. De opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van eventuele klachten en is verantwoordelijk voor de gegevens die verstrekt worden aan de opdrachtnemer.
 2. Eventuele klachten dienen uiterlijk binnen 7 dagen schriftelijk en met een duidelijke opgave van de inhoud van de klachten gemeld te worden. Bij overschrijding van deze termijn zal elke aanspraak jegens opdrachtnemer vervallen.
 3. Het indienen van eventuele klachten ontslaat de opdrachtgever nimmer van zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van opdrachtnemer.

 

Artikel 25. Geschillenbeslechting

 1. Op iedere overeenkomst tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing;
 2. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter van het arrondissement waarbinnen opdrachtnemer gevestigd is.

 

Bij vragen over deze algemene voorwaarden kunt u contact opnemen met Roots.