Privacy statement

Deze verklaring heeft tot doel u te informeren hoe Roots omgaat met de persoonsgegevens die zij verkrijgt. Bij het verwerken en gebruiken van persoonsgegevens zal in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) worden gehandeld.

Als we in deze verklaring naar ‘wij’ of ‘ons’ verwijzen dan bedoelen we Roots. Verwijzingen naar ‘u’ of ‘uw’ zijn verwijzingen naar de gebruiker van de website of naar degene die wij via deze privacyverklaring informeren.

Gegevens Roots
Vestigings-, bezoekadres en postadres: Caliskamp 7, 1251XJ Laren
E-mailadres algemeen: [email protected]
E-mailadres privacy officer: [email protected]
KvK-nummer: 91420229
BTW-identificatienummer: NL865651310B01

Persoonsgegevens
Roots verwerkt bij haar activiteiten, diensten en werkzaamheden persoonsgegevens. Bijvoorbeeld wanneer u zich heeft ingeschreven voor één van de nieuwsbrieven of in behandeling bent of bent geweest bij Roots. Het kan daarbij gaan om de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mail adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Bankrekeningnummer


Doelen voor verwerking van gegevens

Wij verwerken jouw gegevens natuurlijk niet zomaar. We doen dit altijd met een specifiek doel waarvoor jouw gegevens nodig zijn. Dit gaat om de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief of e-mail.
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren
 • Roots analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren
 • Roots verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte

Bewaren van persoonsgegevens
Roots bewaart de verzamelde persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verkregen. Dit is anders wanneer er op Roots een wettelijke verplichting rust die vereist de persoonsgegevens langer te bewaren, Roots hiervoor een gerechtvaardigd belang heeft of omdat u hiervoor toestemming heeft gegeven aan Roots.

Delen met derden
Roots verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Roots blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken
Roots gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Roots gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Roots en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar [email protected]. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) kenbaar. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Roots wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Roots neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via [email protected].

Versie november 2023